Spoločnosť ELOX TRADE, s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

grafitová farba 0.75l /1kg/ s antickým rustikálný kovovosľudovým lesklým efektom,vhodná na pozinkovaný povrch  10.82 € s DPH
(9.02 € bez DPH)

Hmotnosť: 1Kg
  • Kód produktu: F290/1

Popis produktu

Špeciálny lak na kovárske výrobky Umeloživicový, železitosľudový, grafitový lak na kovárske výrobky s antickým rustikálnym kovovo lesklým efektom pre optimálnu ochranu a dekoráciu - kovanie všetkých druhov, reštaurátorské práce, mreže, brány, kované ploty, zábradlia, ocelové časti - rýchloschnúci, vysoko odolný poveternostným vplyvom na základe špeciálnej alkydovej živice - krycí náter pre vysokohodnotné, efektné dekoratívne vonkajšie a vnútorné nátery Druhový typ: Dekoratívny, vysoko postavený kombinovaný vrchný náter na nanášanie štetcom, valcovaním a striekaním   Príprava povrchu pred natieraním: Z ocele  a kovaných častí musia  byť odstránené staré uvolnené nátery, nečistoty, hrdza a mastnota. Pozinkované časti pred natretím doporučujeme ošetriť 10% roztokom čpavku. Pozinkované a ocelové časti musia byť opatrené  špeciálnou  antikoróznou  základnou farbou na zinok alebo farbou na železo. Spracovanie: Na  základom  opatrený  materiál  v  dvoch vrstvách. Pred použitím dobre premiešame. Lak je pripravený k priamemu použitiu bez riedenia. Tento špeciálny lak možno nanášať štetcom, valčekom alebo striekaním. Nepoužívať pod +5°C. Upozornenie - doporučenie: Výsledný, efektný, dekoratívny, antický, kovový lesk sa dostaví po úplnom preschnutí, po 2 - 3 dňoch. (záleží na teplote a vlhkosti vzduchu) Pre zvýšenie  kovového  efektu  povrch  laku opatrne  prekartáčujte  jemným  mosadzným alebo  medených  kartáčom.  Pri použití tejto techniky sa zvyšuje tzv.popúšťanie (špinenie) grafitu.  Preto  doporučujeme  kovové  časti, ktoré  sú vystavené  oderu, ako  napr. madlá zábradlia, vydrhnúť drsnou látkou napr. jutou a následne umyť vodou. Čistenie pracovného náradia: Ihneď  po  práci  pracovné  pomôcky  umyte syntetickým  riedidlom  alebo  terpentýnom alebo čističom štetcov. Schnutie, skladovanie: Nelepivý po 2 hodinách, úplne preschnutý po 24 hodinách. V chlade, ale nie pod teplotu +5°C. Zloženie: Špeciálna  alkydová  živica,  anorganické pigmenty, plnidla, aliphanty, aromatá, aditíva. Bezpečnostné pokyny: Obsahuje  nízkovrúci  hydrogenovaný benzín (CAS: 64742-82-1). R 10 Horľavý. S2 Uchovávajte mimo dosah detí. S 7/9 Uchovávajte obal tesne uzatvorený, na dobre vetranom mieste. S13 Uchovávajte oddelene od potravín,  nápojov  a krmív. S 23  Nevdychujte  aerosoly.  S24/25  Zamezte  styku s kožou a očami. S36/37 Používajte vhodný ochranný  odev  a  rukavice.  S46  Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento  obal  alebo označenie. S51 Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Prvá pomoc: Ak sa prejavia zdravotné potiaže alebo v prípade  pochybností  a pri náhodnom  požití a zasiahnutí očí, vždy okamžite vyhľadajte lekára a poskytnite mu informácie z tohto obalu. Pri nadýchaní:  premiestniť  postihnutého na čerstvý zvduch, zaistiť mu kľud, zabrániť podchladeniu. Pri zasiahnutí kože: odložiť kontaminovaný odev a kožu  umyť veľkým  množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí: vyplachovať 10-15 minút čistou vodou. Likvidácia obalu: Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné  miesto obalových odpadov.  Obaly so  zbytkom  výrobkov  odkládajte  na miesta k tomu určené. Obsah vystačí  približne na 6m²  pri jednom  nátere v závislosti  na hrubosti a členitosti  podkladu.  

Technické parametre

Druh dekoračná
Použitie na kov
Balenie 0,75 kg

Mohlo by vás zaujímať

Podobné produkty

NEWSLETTER Nezmeškajte zľavy a akcie - novinky do mailu.